SBU-Instruktion-personuppgifter i BAS

Mer information om GDPR och hur din information behandlas i BAS kan ni läsa i bifogad PDF fil

Information om behandling av medlemmarnas personuppgifter (GDPR)


Botkyrka Båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med lag. När Dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du rätt till viss information som Botkyrka Båtklubb (Klubben) nu tillhandahåller dig.

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan komma i kontakt med Klubben genom att maila botkyrkabatklubb@outlook.com Medlemskapet i Botkyrka Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. Men Klubben behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.


Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som Klubben behandlar om dig är [medlemsnr], [namn], [personnummer], [adress], [e-postadress], [telefonnummer], [båtplats] samt [bryggplats]. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Klubben är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Klubben har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.


Syftet med att behandla Dina personuppgifter är: att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Klubben eftersträvar att upprätthålla en god registervård. Klubben kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Personnummer registreras endast om medlemmen önskar E-faktura.


Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Svenska Båtunionens BAS-system för båtklubbar. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Klubben samarbetar med, för nödvändig behandling för Klubbens räkning. Klubben kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter för utskick av medlemsnyheter och tidningar som ingår i ditt medlemskap. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar Klubben säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Klubben behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i Klubben. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphört raderas dina personuppgifter. Klubben kommer då endast att fortsätta lagra dem, om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan själv granska vilka uppgifter Klubben har om dig genom att logga in på SBUs BAS-system med de inloggningsuppgifter du fått från Klubben.


Du kan även begära att få hjälp med utskrift av den info som finns i BAS-systemet. Vidare kan du få tillgång till information om behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt att begära att få eventuella felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från Klubbens system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till botkyrkabatklubb@outlook.com du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Men Klubben föreslår att du i första hand vänder dig till Klubben för frågor och begäranden kring Klubbens personuppgiftsbehandling.

För nya medlemmar gäller att genom att godkänna Klubbens medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. För tidigare medlemmar gäller att du mottagit denna info genom mail samt info på Klubbens hemsida.

Mvh BBK