Båtklubbens Regler

 1. HAMNKAPTENEN

 • Hamnkaptenen ansvarar för den dagliga driften och underhållet inom hela
  Båtklubben.
 • Hamnkaptenen äger rätt att, på båtägarens risk och bekostnad, avlägsna båt
  eller egendom som inte flyttats eller avhämtats efter uppmaning.
 • Hamnkaptenen äger rätt att bortforsla båtar på ägarens risk och bekostnad
  för vilka avgift ej erlagts, upplagda utan tillstånd eller ej sjösatts enligt anvisning.

 

 1. FORDONSTRAFIK OCH PARKERING
 • Högsta hastighet 5 km/tim råder inom hela klubbområdet.
 • I samband med sjösättning och torrsättning är biltrafik förbjuden inom hela
  Klubbområdet.

 

 1. OBLIGATORISK FÖRSÄKRING
 • För att ha båt inom Botkyrkabåtklubb är det ett villkor att ägaren av båten har
  ansvarsförsäkring.
 • Botkyrkabåtklubb ansvarar ej för skador som drabbar person eller egendom som uppstår genom egen eller annans verksamhet inom klubbområdet.

 

 1. BÅTTRAFIK
 • Max hastighet inom klubben är 3 knop. Dock anpassas hastigheten så att ingen olägenhet, exempelvis svallvågor, uppstår för andra båtägare.

 

 1. BÅTÄGARES ANSVAR
 • Du har själv ansvar för din båt och din båtplats och vad som kan förorsakas
  av dig eller din båt på kajer, bryggor eller på Båtklubbens egendom.
 • Det åligger dig att ha dig och din båt betryggande försäkrad.
 • Din båtplats är inte personlig och får inte uthyras eller utlånas av båtägaren
 • Alla båtar inom Båtklubben skall vara försedda med Botkyrkabåtklubbs märke.
 • Det åligger dig att ha din båt och båtplats i prydligt skick.
 • Det åligger dig att ha din båt under erforderlig uppsikt samt kontrollera bommar och förtöjningar.
 • Båtar skall vara förtöjda med fjädrande förtöjning
 • Det åligger dig att vid sjösättning och torrsättning visa var lyftbanden skall placeras. Det är du som har ansvar för din båt.
 • Det åligger dig att underrätta ditt försäkringsbolag om skada uppstår i samband med sjösättning och torrsättning.
 • Båtägare har ansvar även för försåld båt intill dess att båten har lämnat Båtklubben eller att den nya ägaren fått medlemskap i Botkyrkabåtklubb.

 

 1. JOLLAR
 • Jollar får inte förtöjas intill båt vid bryggplats eller på bryggan.
 • Vid vinterförvaring på land skall jolle placeras i för jolle avsedd ställning eller under respektive båt.

 

 1. SJÖSÄTTNING OCH TORRSÄTTNING
 • Årsmötet beslutar torrsättningsdatum och sjösättningsdatum.
 • Torrsättningsdatum och sjösättningsdatum kan ändras av styrelsen och meddelas 
  senast 14 dagar innan.
 • Mot extra avgift som fastlägges på årsmötet kan torrsättning och sjösättning ske på andra tider enligt överenskommelse med hamnkaptenen.
 • Vi har också isfria platser i sjön. Elförbrukning för vinterförtöjning sker enligt
  fastavgift beslutad av årsmöte.  
 • Båtar som ska vara kvar på land under sommaren ska ha styrelsens tillstånd.

 

 1. TORRSÄTTNINGSPLATS
 • Båtar får endast ställas upp på plats som anvisats av Hamnkaptenen.
 • Båtar skall vara täckta under torrsättning
 • Täckningen skall vara effektiv och prydlig och får inte skjuta utanför båten med
  mer än 35 cm på vardera sidan.
 • Täckningen får ej surras i stöttorna.
 • Torrsättningsplatsen skall kontinuerligt hållas snygg och prydlig.
 • Torrsättningsplatsen skall på sjösättningsdagen vara noga städad

 

 1. AVFALLSHANTERING
 • Hushållsavfall skall medtagas hem eller läggas i sopcontainers.
 • För spillolja, färgrester och batterier finns särskilda kärl.

 

 1. EL
 • Endast godkänt och skyddsjordad materiel.
 • Underhållsladdning av batterier på land kräver tillstånd av hamnkaptenen.

 

 1. PALLNINGSMATERIAL
 • Pallningsmaterial skall vara så dimensionerat så att det även håller för snöbelastning.
 • Hamnkapten har rätt att underkänna pallning och beordra rättelse eller
  beordra sjösättning.
 • Pallningsmaterial, vaggor m m buntas ihop och förvaras på anvisad plats.
  Material som ej förvaras på klubben skall vara bortforslat senast 1 vecka efter
  sjösättning. Båtägaren har ansvar för sitt material.
 • Ej omhändertaget material eldas upp eller forslas bort på båtägarens bekostnad.
 • Vagnar ska stå på anvisad plats. Vagn/båt ägaren ska klippa gräs och hålla ordningen runt och under vagnen.

 

 1. KAJER/BRYGGOR
 • Servicebryggan och kajer får användas vid av- och pålastning, dock maximalt en timme. Vid behov av att ligga långsides vid kaj/brygga för att utför T.ex. arbete med båten ska tillstånd inhämtas från hamnkapten.

 

 1. KLUBBHUS
 • Man ska städa, diska, hålla rent efter sig själv när man varit i klubbens lokaler.
 • Rökning och husdjur är inte tillåtet inne i klubbens lokaler.
 • När man går vakt ska städnings ske av Grönan, toaletter och duschrummet.

 

 1. FISKE
 • Fiskeförbud råder för kastspö från bryggorna inom hela Klubbområdet.

 

 1. HUNDAR
 • Hundar skall hållas kopplade inom Klubbområdet.

 

 1. SKADOR OCH ÅVERKAN
 • Skador och åverkan som upptäcks inom klubbområdet skall snarast anmälas till
 • Hamnkaptenen eller någon övrig inom styrelsen

 

 1. OBEHÖRIGA INOM KLUBBOMRÅDET
 • Vid in och utpassering genom grindarna ansvarar medlemmen att ingen obehörig kommer in på klubbområdet.

 

 1. UTESLUTNING
 • Medlem som inte följer "Allmänna regler vid Botkyrkabåtklubb"
  kan efter beslut uteslutas ur klubben.